Η γεωργία αποτελί μια από τις σημαντικότερες κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες σε πολλές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και βασικό τομέα για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών. Εκτιμάται ότι το 80% των εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρηθούν αγροτικά και το 17% του πληθυσμού ζει από τη εκμετάλλευση των εδαφών αυτών. Τις τελευταίες δεκαετίες, αγροτικά χωριά έχουν υποστεί δραματική μείωση του πληθυσμού ενώ προστίθενται στην ανάπτυξή τους και άλλα εμπόδια και δυσκολίες, όπως εδαφικές ανισορροπίες, η έλλειψη νέων γεωργών και προβλήματα γήρανσης του πληθυσμού καθώς και η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγροτική κοινωνία. Η ανεργία στις αγροτικές περιοχές επηρεάζει κυρίως τις υπηρεσίες και τη γεωργία. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των ποσοστών στα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών.

Έργο NARA αναπτύσσει θεματικές οι οποίες άπτονται των 6 προτεραιοτήτων των κοινών στόχων στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ, η Ευρώπη Ορίζοντας 2020 και PAC (Κοινή Αγροτική Πολιτική) και στοχεύει στην:

 • Προώθηση της ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροτικό τομέα εν γένει.
 • Προώθηση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Βελτίωση της οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και στην διαχείριση των κινδύνων στον τομέα της γεωργίας
 • Επαναφορά, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοκομία
 • Προώθηση της αειφόρου χρήσης των πόρων και στην στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα με γνώμονα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Το έργο NARA προτείνει την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης και λεπτομερούς ανάλυσης των αναγκών κατάρτισης σε έξι θεματικές κατάρτισης και γνώσης , οι οποίες αφορούν είτε εγκάρσια ζητήματα και άλλες πιο συγκεκριμένες , για τους επαγγελματίες στον τομέα της γεωργίας των φρούτων και των λαχανικών. Ο στόχος της κάθε θεματικής είναι να καλυφθούν ορισμένες περιοχές της γνώσης που συνήθως δεν έχουν οι νέοι αγρότες σε καθότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη κλασσική διδακτέα ύλη που να αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών προσόντων στη γεωργία η οποία να προσδίδει εξειδίκευση στους νέους αγρότες για την αναπτυξη της δραστηριότητάς τους και την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων τους.

Το έργο NARA επιδιώκει να αναλύσει τις ανάγκες κατάρτισης στον τομέα της γεωργίας και να αναπτύεξει μια συγκριτική διάγνωση των αναγκών κατάρτισης στην Ευρώπη, αναλύοντας επίσης τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματιών αγροτών και δει νέων αγροτών. Το έργο θα βασιστεί στις έξι θεματιές γνώσης οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες σύμφωνα με τους εταίρους, θα συγκρείνει τις υπάρχουσες ανάγκες των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων της κάθε συμμετέχουσας χώρας και θα αναπτύξει σύστημα κοινών εκπαιδευτικών μονάδων έτσι ώστε το πρόγραμμα κατάρισης να μπορεί να μεταφερθεί στην τυπική εκπαίδευση σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.

Το έργο NARA στοχεύει στην :

 • Ανάλυση και προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης των νεών γεωργών σε θέματα γνώσεων και δεξιοτήτων ,συμπληρωματικά και εγκάρσια , που δεν καλύπτονται από τις επίσημες τυπικά διδακτικά προγράμματα για τον γεωργικό τομέα.
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων των ευρωπαίων νέων γεωργών και των γεωργικών υποδομών.
 • Ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (αγροτικών επιχειρήσεων) και της απασχόλησης (νέοι, άνεργοι και οι γυναίκες) στις αγροτικές περιοχές.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των νέων και τη δημιουργία του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές.
 • Βελτίωση της διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους.
 • Παροχή ολοκληρωμένων και πιστοποιημένων θεματικών κατάρτισης σε νεόυς γεωργούς
 • Βελτίωση της θέσεων των νέων αγροτών στην τροφική αλυσίδα (για την ελαχιστοποίηση των ανισορροπιών και των μειονεκτημάτων των αγροτών έναντι των ενδιάμεσων διανομέων και άλλων παραγόντων στον τομέα των τροφίμων ακι της γεωργίας .
 • Αύξηση της αποδοτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της αγοραστικής δύναμη των αγροτών.
 • Ανάπτυξη των εξαγωγών και στην εξέυρεση νέων αγορών.

Το έργο χρηματοδοτείται απο την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και από το Πρόγραμμα Erasmus+ KA

This project has been funded with support from the European Commission.

Erasmus+

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Blesil is a Erasmus+ KA2 project (2014 - 2016).

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set..

  I accept cookies from this site.